абыройлы


абыройлы
onurlu

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Шабда — (санскр., дәлме дәл:сөз, дыбыс) – үнді философиясында ауызша куәлікті танымның қайнар көзі ретінде қарау. Бұл ретте шабда деп ведалардың абыройлы сөзше (ауызша) куәлігі сенімді білімнің үшінші қайнар көзі мағынасында түсініледі. Ведалық әдебиетті …   Философиялық терминдердің сөздігі

  • қыз ойнақ — Қазақтың ұлттық ойын сауығы. Думанды бойжеткен қыздар ата анасы мен ауыл ақсақалдарынан рұқсат алып өткізеді. «Қыз ойнақта» ұлттық ойындардың көптеген түрлерімен бірге «Кемпір мен шал», «Бүркіт пен қоян», «Қасқыр мен түлкі» тәрізді халықтың… …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • абырайлы — (Қарақ.) абыройлы. А б ыр а й л ы істің басына, жақсы келер қасына (Мақал) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • айғай шоқыдай азамат — (ҚХР) беделді, абыройлы азамат. Өз маңынан мойны озған а й ғ а й ш о қ ы д а й а з а м а т қана елестейді көз алдыма (Ғ. Қан., Бұрқ., 336) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • алапатты — (Сем., Абай; Көкш., Еңб.; Рес., Омбы; Қар., Шет) беделді, абыройлы. Үмбет – осы өңірдегі а л а п а т т ы кісі болған (Сем., Абай). Осындай а л а п а т т ы адам кездесе бермес (Көкш., Еңб.). Бір кезде ол а л ап а т т ы кісі еді (Қар., Шет) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • ат-атағы шыққан — (Шығ.Қаз., Ү Н.; Тау., Қош.) абыройлы, беделді. Мәден Тәжібаев облыстағы а т а т а ғ ы ш ы қ қ а н мұғалім емес пе!? (Тау., Қош.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • әтібірлі — (Қ орда: Арал, Қаз., Қарм.) абыройлы. Ә т і б і р л і адамның баласы еді, жаман болмас Қ орда., Арал). Кеше бізге бір адам келді, сендердей әскер емес те, жөн жосығы дұрыс, өзі де ә т і б і р л і кісі еді (Ә. Нұрп., Курл., 372). Аудандағы бұ да… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • әтеуірлі — (Алм., Шел.) абыройлы, оңды. Осы жігіт ә т е у і р л і адам ғой (Алм., Шел.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • топырағы ұшу — (Маң., Шевч.) абыройлы болу, атағы шығу, жұртқа белгілі болу. Қашаған өз уақытында т о п ы р а ғ ы ұ шқ а н ақын болыпты. Исатай мен Махамбет т о п ы р а ғ ы ұ ш қ а н батыр болған (Маң., Шевч.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • етек — … 2. ауыс. Таудың етегіндегі (жазықтағы) ауыл отырған жер, кеңшар орталық д. м. Осы соңғы айдың ішінде бір ақ рет е т е к к е түстік (Ә. Асқаров, Таңд., 194). Етегіне жел тимеген. Күнәсіз, пәк, абыройлы. – Енді сіз осында тұрасыз. Кешке таман е т …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі